วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของ อารยธรรมกรีก

2. เพื่อศึกษาถึง การเปลี่บยแปลงของอารยธรรม

3. เพื่อศึกษาถึง การเมืองการปกครอง

 

Advertisements